Verzuim en re-integratie:
​de belangrijkste wetten

Bent u bekend met de belangrijkste regelgeving?

Bij ziekteverzuim en re-integratie heeft u als werkgever met verschillende wetten te maken. Bent u bekend met de belangrijkste regelgeving? Wij zetten de belangrijkste drie wetten voor u op een rij:

Arbowet

Medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).


Arbowet en u
In de Arbowet staat bijvoorbeeld dat u als werkgever ziekteverzuim van uw medewerkers zoveel mogelijk moet voorkomen en beperken. En dat u een zieke medewerker moet begeleiden bij verzuim. De Arbowet verplicht werkgevers om een contract af te sluiten bij een geregistreerd bedrijfsarts. Als u de Arbodienstverlening bij Nationale-Nederlanden afsluit, kunt u kiezen voor ArboDuo, ArboNed of MaetisArdyn.


De Arbowet verplicht u ook om regelmatig een risico-inventarisatie (RI&E) en evaluatie uit te voeren. Dit kunt u zelf doen of uitbesteden aan één van de partners van Nationale-Nederlanden. Mocht een medewerker ziek worden, dan moet u een duidelijke verzuimregistratie bijhouden.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter bestaat sinds 2002. De wet is erop gericht zieke medewerkers zo snel mogelijk te laten re-integreren. De wet beschrijft waar een werkgever en medewerker aan moeten voldoen bij (langdurig) ziekteverzuim. 


Wet verbetering poortwachter en u

In Vitaal Kwartaal 1 vindt u een schema met de verplichtingen gedurende de eerste twee jaar van ziekteverzuim. In deze periode is de kans op herstel het grootst. Samen met onze dienstverleners staan wij u bij om de re-integratie succesvol te laten verlopen. U heeft ook na de eerste twee jaar nog verplichtingen. U bent tot maximaal twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor een arbeidsongeschikte medewerker.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeids­ongeschikt­heid vangnetters (Bezava)

Op 1 januari 2013 is de wet Bezava ingevoerd. Medewerkers, die vanuit een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet terecht komen, worden vangnetters genoemd. Vangnetters worden relatief vaak arbeidsongeschikt. Arbeidsongeschikte vangnetters komen meestal in de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) terecht. Zij zijn dan voor hun re-integratie aangewezen op het UWV. Met de komst van wet Bezava zijn werkgevers mede­verantwoordelijk voor de re-integratie van vangnetters. De wet omvat zowel maatregelen voor werkgevers als medewerkers.


Bezava en u
Als een tijdelijke medewerker ziek wordt, bent u verplicht tot het einde van het arbeidscontract loon te betalen. Ook al kunt u deze medewerker niet inzetten. Zodra het contract afloopt, worden de uitkering en de re-integratie overgenomen door het UWV. Hiervoor betaalde u voorheen als werkgever een vaste premie.

Ieder bedrijf zijn eigen premie
Vanaf 1 januari 2014 geldt premiedifferentiatie. Deze heeft voorlopig alleen betrekking op bedrijven met een loonsom hoger dan € 307.000,-. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de Ziektewet en WGA. Heeft u relatief veel medewerkers die hier gebruik van maken, dan wordt uw premie hoger. Deze wet geldt met terugwerkende kracht. Als er bij u na 2012 een vangnetter ziek uit dienst is gegaan, dan kan dit betekenen dat u in 2014 te maken krijgt met een premieverhoging.


Eigen risicodrager
U kunt het UWV de re-integratie van arbeidsongeschikte oud-medewerkers laten verzorgen. U kunt er ook voor kiezen om hier zelf regie en verantwoordelijkheid in te nemen. U wordt dan ‘eigen risicodrager’. Dat klinkt zwaarder dan het is. Als eigen risicodrager kunt u uw re-integratie uitbesteden aan Nationale‑Nederlanden. Samen met onze professionele partners dragen wij zorg voor een optimale en efficiënte re-integratie. Hierdoor wordt de verzuimduur gemiddeld met 40% bekort. Op deze manier kunt u meer invloed uitoefenen op het re-integratietraject en daarmee de kosten beheersen.