Volgende editie

Risico-inventarisatie en ‑evaluatie

Januari 2018

Iedere werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en ‑evaluatie (RI&E) uit te voeren en schriftelijk vast te leggen. Waar moet u als werkgever aan denken en hoe zorgt u dat u aan alle eisen voldoet? De volgende editie van Vitaal Kwartaal informeert u hier uitvoerig over.

Stuur uw suggesties of draag bij aan deze editie

Colofon

Dit is een uitgave van:

Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringen N.V.
Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag


Alle rechten voorbehouden, oktober 2017,
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V.
(statutair gevestigd te Den Haag), handelsregisternr. 27023707
Disclaimer

Disclaimer

Nationale-Nederlanden streeft ernaar dat alle informatie in dit online magazine correct is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Nationale‑Nederlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in dit magazine en verstrekte informatie, dan wel als gevolg van onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. Nationale‑Nederlanden sluit eveneens aansprakelijkheid uit voor de inhoud en werking van andere websites op het internet waartoe de gebruiker toegang verkrijgt door middel van een doorverwijzing of hyperlink in dit magazine.

Nationale‑Nederlanden biedt geen garantie tegen het foutloos en ononderbroken functioneren van dit magazine. Evenmin staat zij ervoor in dat dit magazine te allen tijde vrij is van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

​Dit online magazine is ontwikkeld door of in opdracht van Nationale‑Nederlanden en is eigendom van of in licentie van Nationale‑Nederlanden. Dit magazine en de in dit magazine afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, grafisch materiaal, logo's, woord- en beeldmerken, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot dit magazine.